N Harmonie Moutfort-Medingen a.s.b.l.
Historesches: op lëtzebuergesch en français
Home
Historesches
Eis Presidenten
Concouren
Fotoen
Eist Duerf
Musikanten
Musikanner
Dirigent
Comité
Proufsall
Museksschoul
Programm
D'Bliedchen
Fotogalerie
Centenaire
Links
Kontakt
Impressum
Intern Säit

D'Geschicht vun der Harmonie Mutfert-Méideng

Em d'Joerhonnertwend, gouf et schon éischt Ideën fir eng Museksgesellschaft ze grënnen. Verschidden Ulaafschwieréchketen hun ower d'Grënnung vun enger « Fanfare Moutfort-Medingen» an d'Längt gezunn.

Et muss am Fréijoer vum Joer 1903 gewiescht sin wéi et endléch zur Grënnungsversammlung koum an e Fändel ugeschaaft gouf.

Mëtt der 90er Joeren gouf den Jugendorchester «Mutferter Musikanner» an d'Liewen geruff fir den Jugendlechen ideal Konditiounen können unzebidden fir Freed un der Musek ze hun. Den éischten Konzert vun desem Ensemble huet am Mee 1997 stattfonnt.

Am Joer 2004, wou d'Festlechkeeten vum Centenaire vun der Musekgesellschaft ofgeschloss gin sin, ass aus der Fanfare d' « Harmonie Moutfort-Medingen» gin an een néien Fändel gouf virgestallt.

Zur Zéit besteet de Veréin aus iwer 100 aktiv Musikantinnen a Musikanten wou d'Veréinféierung eng grouss Wichtegkeet an de Beréich vun der Jugendarbecht leed.

Aktualiséiert: 09.08.2022
Copyright © by KIHM Jérôme 2004 & ZIMMER Nico 2004 - 2024