Historesches: Eis Présidenten op lëtzebuergesch en français
Home
Historesches
Eis Presidenten
Concouren
Fotoen
Eist Duerf
Musikanten
Musikanner
Dirigent
Comité
Proufsall
Museksschoul
Programm
D'Bliedchen
Fotogalerie
Centenaire
Links
Kontakt
Impressum
Intern Säit

1903 - 1908 URHAUSEN François
1908 - 1911 MOUSEL Joseph
1911 - 1914 REUTER Joseph
1914 - 1923 BOS Victor

CLEMENS Charles
WILTGEN Jos
FRANZEN Jean
1923 - 1947
1947 - 1951
1951 - 1967
DIEDERICH Roger
SCHMITT Alphonse
HOFFMANN Alphonse
1967 - 1979
1979 - 1988
1988 - 2005
SUNNEN Paul
THOMA Josy
BOULANGER Carlo
2005 - 2009
2009 - 2016
2016 - 2018

Aktualiséiert: 08.12.2018
Copyright © by KIHM Jérôme & ZIMMER Nico 2004 - 2012